Patient Safety Unit. Kyoto University Hospital 京都大学医学部附属病院 医療安全管理室

一般の患者さんへ一般の患者さんへ

一般の患者さんや市民の皆さんと一緒に医療を改善したいと考えています。